ICC_admin
mar 17, 2019 04:43 PM Tro
Member Since Mar 2017
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Noen mennesker tror kanskje at et menneske blir muslim når han bekjenner sin tro på den sanne Guds enhet og på Muhammad (fvmh) som Hans siste Sendebud (Jfr. spørsmål nr. 3). Men dette er langt fra troens fulle betydning. Troens fulle betydning i islam er ikke på noen måte noe symbolsk eller en ren formalitet. Troen i islam er en tilstand av glede som tilegnes i kraft av positiv handling og konstruktiv oppfatning så vel som med dynamiske og effektive tiltak.

Den hellige Koranen og Muhammads (fvmh) overleveringer definerer disse ?ne nødvendige tiltakene og fastsetter de standarder som bygger opp en meningsfylt tro. De sanne troende er altså:

∙ De som tror på Gud, Hans engler, Hans bøker som er sammenfattet i Koranen, alle sendebudene Hans med Muhammad som den aller siste av dem, den endelige dommens dag, og Guds absolutte kunnskap og klokskap.

∙ De som alltid stoler på Gud og har en urokkelig tillit til Ham.

∙ De som på Guds vis bruker av det Han har gitt dem i form av rikdom, liv, helse, kunnskap og erfaring.

∙ De som overholder sine daglige bønner så vel som de ukentlige og årlige forsamlingene.

∙ De som betaler sin religiøse skatt (almisser eller zakah) til de som rettmessig er kvali?sert til å motta den (enkeltpersoner eller

institusjoner), og dens minimum er 2,5 % av årlig «netto» inntekt eller av den totale verdi av kapitalen om man er i næringslivet.

∙ De som slutter seg til det rette og gode og bekjemper det urette og onde med alle de lovlige midler de har til rådighet.

∙ De som adlyder Gud og Hans Sendebud Muhammad (fvmh) og kjenner at troskraften vokser når Koranen blir lest opp og blir ydmyke nårGuds navn blir nevnt.

∙ De som elsker Gud og Hans sendebud høyest og viser ekte vennlighet mot sine gjester, særlig de som er fremmede.

∙ De som elsker sine nære og fjerne naboer og viser ekte vennlighet mot dem.

∙ De som sier sannheten og tar del i gode samtaler, og ellers avholder seg.

Mennesket er pålagt plikter ovenfor sin Gud (haqooq-Allah) og overfor sine medmennesker (haqooq-ul-ibaad). Den sanne troende (momin) oppfyller begge pliktene like bra.

Reply on This
Replying as Submit

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/islamdyh/public_html/wp-content/plugins/question-answer/templates/single-question/subscriber.php on line 17
1 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.

0 Answers
Sort By: