ICC Kvinner

ICC Kvinner


ICC-kvinneavdeling ble etablert i 2006, og har i dag over 100 aktive medlemmer. Styreleder og styret i ICC-kvinner blir valgt gjennom anonymt valg. Den første kvinnestyrelederen ble valgt 3 år på rad. Etterhvert ble det bestemt at styreleder maksimalt kan bli valgt 2 år på rad. Kvinnene i ICC er svært aktive i eget styre og i administrative organer. Kvinnestyret består av en leder, seks styremedlemmer samt to varamedlemmer. Hver søndag har ICC koranforedrag som er åpent for alle. Etter foredraget har kvinnegruppen egne aktiviteter. Aktivitetene kan være undervisning, foredrag, temakvelder, seminarer og andre sosiale arrangementer. En del av tiden brukes også til sosialisering. Moskeen brukes i så måte som en felles møteplass. Kvinneavdelingen har vært en aktiv deltaker i forbindelse med innsamlinger for moskeens byggeprosjekt. Vi har også hatt innsamlinger for hjelp til de flomrammede områdene i Pakistan.
Administrativ seksjon består av:

Generalsekretær, økonomiansvarlig, informasjonsansvarlig og kontorsekretær

Kvinneavdelingens mål:

  • Å arbeide med å heve kompetansen om islam blant våre kvinner slik at de bedre kan kjenne sine rettigheter og plikter både innenfor islam og i det norske samfunnet.
  • Å skape økt forståelse for islam i det norske samfunnet.
  • Å skape en møteplass både for eldre og yngre kvinner for sosial nettverksbygging.
  • Å aktivisere kvinnene til å delta i ulike arrangementer, både i og utenfor moskeen.
  • Å fokusere på viktigheten av dialogarbeid, både oss i mellom og med andre kvinnelige grupper i samfunnet.
  • Å oppdra barna våre på beste mulig måte. Våre barn er vår fremtid. Vi prøver å styrke deres identitetsfølelse slik at de er trygge på eget ståsted.

Aktiviteter for å oppnå målene:Vi har hatt månedlige møter der vi planlegger og organiserer de ulike aktivitetene i moskeen.Vi har hatt ukentlig ”dars-e-quran”, dvs. utdypning av Koranen gitt av imamen. Nå har vi begynt å lære arabisk gjennom lesning av den hellige Koranen både for kvinner og menn. Imamen er ansvarlig for dette.Kvinneavdelingen arrangerer gruppeundervisning om islamsk lære og lesning av Koranen for kvinner i moskeen på urdu hver søndag. De ansvarlige er Farah Tayyib og Sajida Parveen fra styret. Tidligere hadde vi undervisning for unge jenter med Salma Waqas som lærer.

Vi har også skole i helgen med undervisning på urdu for små barn. De ansvarlige for dette er Almas Ali og Farzana Rosi fra styret.

Vi har også en klasse for hjemmeværende kvinner på formiddagen på tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9-12. De ansvarlige er Syeda Samina Rizwan og Farzana Rosi fra styret.

Det er også dannet kvinnelige studiesirkler på forskjellige steder; Bjørndal, Holmlia og Lutvann.

På Bjørndal foregår undervisning for kvinner på fredagskveld. Nasim Riaz og Farah Tayyib har vært ansvarlige for denne klassen lenge, men nå ligger hovedansvaret på Farah Tayyib. Talat Tahir og Safia Amjad hjelper til ved behov. Det er også en annen klasse for kvinneundervisning med Syeda Samina Rizwan. Hun underviser på tirsdag- og fredagskveld. Farzana Rosi hjelper til ved behov.

På Holmlia har Sajida Parveen ansvar for månedlige programmer. Farzana Rosi er medansvarlig for alle programmene.

På Lutvann er Khadija Jamil ansvarlig for månedlige arrangementer. Syeda Samina Rizwan underviser der og er medansvarlig for å iverksette aktivitetene.

Dialog og åpenhet har vært hjørnestenen både for ICC som helhet og for kvinneavdelingen. Vi arrangerte seminar med tema «Dialog om fredelig sameksistens for kvinner» på norsk. Dette ga oss mulighet til å diskutere forskjellige emner åpent både med våre muslimske og ikke-muslimske søstre. Følgende emner ble tatt opp:

Fellesskap og fellesverdier av Nasim Riaz (styreleder)
Mening med livet av Syeda Samina Rizwan (assisterende sekretær)
Profeten Jesus (fvmh) og Maria i Koranen av Tabbassam Rehman (jentestyremedlem)
I fjor hadde vi flere møter med norske konvertitter for å skape en møteplass for våre nye medsøstre. Her fikk de mulighet til å utvide sitt sosiale nettverk. Vi lærte fra hverandre ved utveksling av erfaringer. Resultatet av dette ble at vi startet undervisning om islam på norsk på søndager i samråd med kvinnestyret og de hovedansvarlige i moskeen. Jenter fra alle nasjonaliteter deltok i denne undervisningen. Undervisningsansvarlige er Nadia og Nafeesa fra jentestyret.

Siden 2012 har vi hatt et kjempefint program for de muslimske pakistanske mødre en gang i måneden ved ICC Grønland. Målet med dette programmet er å bidra til å bli gode muslimer og oppdra våre barn i tråd med islam. Det har vært en fast kjerne på ca. 10 stykker som har møtt hver gang. I tillegg har det vært et varierende antall mødre fra gang til gang.

I år feiret vi kvinnedagen i samarbeid med jentestyret og hadde seminar i moskeen.

Deltakelse i ICCs sosialråds arbeid:

Kvinnestyret deltar aktivt i alle programmer av ICCs sosialråd. Vi bidro til seminaret om tvangsekteskap og arrangerte ekteskap under sosialrådets regi. Vi arrangerte forelesninger om hjerte og kar-sykdommer, diabetes og om psykisk helse både for kvinner og menn i moskeen. Seminaret fokuserte på flere helserelaterte problemer i det pakistanske fellesskapet. Følgende emner ble tatt opp:

Forekomst av diabetes blant pakistanere av ernæringsfysiolog Rabia Zahid
Hjerte og karsykdommer blant pakistanere av Dr. Ashfaq
Psykisk helse blant ikke-vestlige innvandrere av psykolog Nadia Ansar

Vi bidro også til i forbindelse med moskeens byggeprosjekt gjennom aktiv deltakelse i innsamlingsaksjoner, deriblant «grand familydinner». Alle kvinnene jobbet hardt for innsamlingen og vi setter stor pris på deres bidrag.

Delta på online klasser med ICC Kvinner ved å bruke online klasserom.
Klikk her for delta.

Ta kontakt for å få informasjon om hvilke tidspunkter klassen foregår.

 


muslimjenta
X