Islamic Cultural Centre (ICC) var en av moskéene som var med på å etablere Islamsk Råd Norge (IRN) i 1993. Vi ser på den senere tids utvikling i IRN som alvorlig. Som nevnt i pressemeldingen datert 28.03.2017 har det i lang tid hersket usikkerhet rundt IRNs retning, noe som har kommet klart frem i media ved flere anledninger uten at situasjonen har forbedret seg.

Vi anser det som viktig at IRN er en sterk aktør i samfunnet og at IRN fremstår som troverdig, når den presenterer seg som talerør for muslimene i Norge. Vi tror at IRN har en svært viktig plass i samfunnet, som bindeledd mellom myndighetene og islamske organisasjoner.

Våre venner i storsamfunnet er også meget bekymret over utviklingen og det forventes at vi gjør en innsats der IRN inntar en langt mer forsonende linje.

Det har det siste døgnet kommet en del usannheter om ICC sitt ståsted på sosiale medier. Det er mulig en del bevisst eller ubevisst har misforstått ICCs siste pressemelding. ICC ønsker derfor å oppklare følgende;

FAQ om ICC, IRN og Niqab

1. Hva sier islam om niqab?
Imamene i ICC forteller at det er 100% enighet om bruken av hijab. Kun en liten minoritet mener at niqab er påbudt.

2. Er ICC imot bruken av niqab?
Nei. ICC vil alltid kjempe for individets rett til å gå kledd som den vil. ICC er imot tvang, både når det gjelder å tvinge noen til å bruke niqab eller tvinge noen til å ikke bruke niqab. Hvordan man ønsker å gå kledd er en privatsak. Vi støtter deres rett til å jobbe også med niqab.

3. Er Leyla Hasic et problem for ICC?
Overhodet ikke. Det er trist at Leyla Hasic havner midt i skuddlinjen i en periode der IRN er preget av konflikter som har vart i flere år. Konflikter som er mye alvorligere enn hennes ansettelse og ansiktsslør. ICC støtter og kommer alltid til å støtte individets rett til å velge selv. Vi støtter også hennes valg til å gå med niqab.

4. Hva handler da konflikten i IRN om og hvordan påvirker det denne ansettelsen?
Det har lenge vært åpenbart at ledelsen i IRN ikke er skikket til å ta den viktige samlende rollen organisasjonen er gitt internt og eksternt. Tvert imot har IRN opptrådt på en måte som skaper unødvendig konflikt internt og med storsamfunnet.
Det er heller ingen hemmelighet at vi har over en periode uttrykt bekymring over IRNs retning og arbeidsmetoder.
Kjernen i konflikten startet med den faste ansettelsen av generalsekretæren i 2014. Ansettelsen ble trumfet igjennom Rådet på feil prinsipper og grunnlag. Det har i ettertid utviklet seg en kultur som er preget av maktkamp og politikk. ICC og flere andre organisasjoner har kanalisert disse bekymringene gjennom interne kanaler i flere år. IRN har et mandat og et samfunnsansvar, som i svært liten grad har vært oppfylt de siste årene. Dessverre fortsetter den uheldige utviklingen
Dette har ført til at IRN har gjort seg irrelevant i samfunnsdebatten og frastøtt viktige samarbeids- og dialogpartnere, deriblant de store moskéene som var med på å etablere IRN i 1993.
Når korrekte organisatoriske prosesser ikke følges, vitner det en maktarroganse som i dette tilfelle har kulminert i at en nyansatt blir utsatt for et unødvendig mediekjør. Dette var ikke nødvendig. Hverken for IRN, Norges muslimer eller Leyla Hasic.
Muslimer og samfunnet forøvrig er tjent med å ha en felles, sterk og samlende plattform for muslimer. Denne plattformen har i hovedoppgave å være brobygger mellom muslimer og resten av samfunnet, forebygge rasisme og islamofobi, og arbeide for positiv integrering av muslimer i samfunnet. ICC har uttrykt en klar bekymring over konsekvensene av en slik ansettelse og hvilke signaler det vil sende ut i samfunnet. Prosessen har ikke vært god og IRN har heller ikke bevart interessen til medlemsmoskéene.

5. Har ICC meldt seg ut av IRN?
Nei, ICC har ikke meldt seg ut av IRN. Styret har ikke tatt stilling til dette enda. ICC skulle ønske at IRN var en sterkere samfunnsaktør som ivaretok muslimenes interesser og ikke ble gjenstand for interne splittelser som frastøter seg medlemsmoskéer. Senest i Dagsnytt kl.1800 på NRK, 29. mars 2017.

6. Hvilken rolle har ICC i IRN?
Som en av de grunnleggende medlemmene av IRN, har ICC alltid ansett det som svært viktig å støtte IRN i dens virke. Vi er bekymret over IRNs konfronterende retning.

7. Hvorfor valgte ICC å komme med en pressemelding?
Vi har ingen ønske om å ta en skittentøyvask med IRN offentlig, men har sett oss nødvendig til å bruke media for å offentliggjøre at vår tålmodighet med IRN nå er i ferd med å ta slutt. Det er derfor vi i felleskap har kommet med en pressemelding, for å synliggjøre overfor våre dialogpartnere, samarbeidende organisasjoner, våre medlemmer og samfunnet forøvrig at IRN, fremfor å forene oss, nå skaper splittelse og opprør internt blant medlemsorganisasjonene.

Avslutningsvis
ICC støtter kvinners rett til å gå kledd som de vil! Vi støtter kvinners rett til å ta del i organisasjonsarbeid, til arbeidsliv og engasjere seg i samfunnsdebatten, uansett hvilke religiøse plagg en bruker. Dette er verdier ICC er kjent for og vil fortsette å jobbe for.
Det er derfor veldig uheldig at vår mistillit til IRN har gått utover Leyla Hasic som person. For denne saken handler ikke om hennes bruk av niqab, men hennes arbeidsgiver IRN og den konfronterende retningen de har valgt.

Imamene og styret i ICC