Lovet være Allah,all verdens Herre. Må Allahs fred og velsignelse være med Muhammad ( fred være med ham ) , Hans siste sendebud.

Formålet med denne tekst er å gi deg en kort veiledning i hvordan man blir muslim. Vi ønsker også hermed å rette andre oppfattelser du måtte ha hørt alt fra at man skal fremsi en bekjennelse overfor en høyt rangerende lærd eller sheikh, til forskjellige ideer om at man skal innberette til domstoler eller andre myndigheter.

Vi ønsker å formidle, at saken er meget enkel, og at ingen av disse betingelser eller forpliktelser er påkrevet. Allah, den Allmektige, er hevet over enhver og kjenner inngående alle hjertes hemmeligheter.

Når du velger å bli muslim er det egentlig ikke noe nytt. Ethvert barn som fødes er ren og uten feil. Dette er vår natur slik som det gjelder for dyr og planter. Ethvert barn kommer altså til verden som Muslim – hvor ordet Muslim er avledet av ordet Islam og betyr «en person som underkaster seg Guds vilje». Barnet vokser opp som muslim og fravelger det først etter puberteten hvis det velger en annen overbevisning enn Islam. Hvis du ikke er muslim og ønsker å bli det, så har du valgt å gå tilbake til din natur – velkommen.

Når du tenker på å bli muslim

Innen du blir muslim er det viktig at du er klar over hva Islam er og hva den forventer av deg som menneske. Det er viktig at du studerer islamsk litteratur på egen hånd hvis du på noen måte har mulighet for det, og ikke utelukkende henholder deg til hva du blir fortalt.

Du skal være klar over, og erkjenne følgende fundamentale forhold.

Den Hellige Koran sier selv om Islam:
«Den sanne religion i Allahs øyne er Islam.» (Koranen 3:17)

I et annet vers sier Allah:
«Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion , vil dette ikke godtas fra ham , og i det kommende liv vil han være blandt taperne.” (Koranen 3:79)

Islam har dessuten en særstatus i forhold til andre religioner. Allah sier i Koranen:
«Vi har åpenbart for deg Skriften med sannheten , for å stadfeste Skriften som tidligere forelå , og til bekreftelse » (Koranen 5:52)

Muhammad, Allahs budbringer (må Allahs fred og velsignelse være med ham), sa:
«Islams hus bygger på fem søyler: Å bevitne at det ikke finnes noen annen gud (ingenting annet som skal tilbes) utenom Allah, og at Muhammad er Allahs budbringer, å utføre bønnen, å betale zakat (obligatorisk allmisse), å faste i ramadan-måneden og å foreta hadj (pilgrimsreisen til Mekka).»

Vitnesbyrdet – «Å bevitne at det ikke er noen annen gud (ingenting annet som skal tilbes) utenom Allah, og at Muhammad er Allahs budbringer» – kalles shahada og er det mest grunnleggende i Islam. Du bør kjenne til den lære som ligger i vidnesbyrdet, nemlig Allahs enhet, og leve opp til dens krav. En muslim bør oppføre seg i overensstemmelse med dette , således at man utfører alle sine handlinger med oppriktig tro.

Hva betyr ordene i shahada? Shahada formulerer den sannhet, at det ikke er noen annengud som må tilbes utenom Allah. Han, (må Han bli æret), er den eneste sanne Gud, som alene fortjener tilbedelse, ettersom Han er den som gir liv, og som oppretholder og gir næring til menneskeheten med Hans ubegrensede gaver. Mennesket bør tilbe Allah, som alene fortjener tilbedelse.

Med den andre delen av shahada bekrefter man at profeten Muhammad (fred være med ham) er Allahs tjener og utvalgte budbringer. Det er derfor en muslims plikt å adlyde Profetens (fvmh) påbud, å tro på hans ord og å praktisere hans lære. Man etterkommer Profetens (fvmh) praksiss ved å unngå hva han har forbudt og utføre hva han har påbudt. Her ligger også det meget viktige forhold, at det er vår plikt å tilbe Allah kun på den måten Profeten har vist oss ved sitt eksempel og sine ord; for hele Profetens lære var åpenbaringer og inspirasjon gitt til ham av Allah.

Hva betyr tilbedelse? Det betyr ganske enkelt å tilby sin oppriktige tjeneste, og å opphøye Allah. Forstått dypere, innebærer det fullstendig underkastelse og lydighet overfor Allah, både i tale og handlinger, hva enten det er skjult eller åpenlyst.

Tilbedelse faller under to kategorier:

  • Synlig (åpenlyst, eller det ytre)
  • Usynlig (skjult, eller det indre)

Synlig tilbedelse omfatter handlinger som å fremsi de to deler av shahada, å utføre bønnen, å gi zakat, å resitere (lese) Koranen , å opphøye Allah ved å lovprise Ham, å gjøre kroppen ren før bønnen, osv.
Denne slags tilbedelse er forbundet med fysisk bevegelse.

Usynlig tilbedelse er å tro på Allah, på dommens dag (livet etter døden), på englene, på Allahs bøker, på Allahs profeter, og på den guddommelige forutbestemmelse (at godt og ondt er bestemt av Allah alene). Disse kalles trosartiklene.

Denne slags tilbedelse involverer ikke noen fysisk bevegelse, men den har stor innflytelse på ditt hjerte og vil videre påvirke din livsførelse.

Husk på, at enhver tilbedelse som ikke er oppriktig og av Allah alene, vil av Allah bli avvist som avgudsdyrkelse (shirk). Det er derfor yterst viktig å forstå hva Profeten har lært oss om korrekt tilbedelse.

Når du er klar

Når du har et oppriktig ønske om å bli muslim, er fullstendig overbevist og har en sterk tro på at islam er den sanne religion som Allah har foreskrevet for hele menneskeheten, så bør du bli muslim.

1. Trosbekjennelse

Du skal erklære shahada (trosbekjennelsen) uten å utsette saken yterligere. Ta et grundig bad, ta rent tøj på og avlegg ditt løfte til Gud ved å bevitne Hans eksistens og Hans veiledning.

Shahada uttales som følger:

«Ash-hadu an la ilaha illa-Allah wa ash-hadu anna Muhammadan rasul-Allah».

Som oversatt betyr: » Jeg bevitner , at det kun finnes en Gud som bør tilbes og at Muhammed (fvmh) er hans tjener og sendebud». Du behøver ikke å uttale de arabiske ord, men kan fremsi oversettelsen alene.

Det er dog ikke tilstrekkelig bare å fremsi dette vitnesbyrd muntlig, hva enten det er privat/alene eller i offentlighet. Der kreves yterligere at du tror det i ditt hjerte med full overbevisning og sikker tro. Hvis du er oppriktig og lever i overensstemmelse med islams lære i ditt liv, vil du oppleve å bli en helt ny person. Du vil prøve å forbedre deg selv mer og mer og komme tettere på fullkommenhet – Allah.

Du kan velge å fremsi trosbekjennelsen alene i enerom eller i offentlighet hvor det er andre tilstede. Du bør dog fortelle dine omgivelser at du er muslim, så de vet at du har andre regler og praksis på noen områder slik som kost og påkledning.

2. Navneforandring

Når du er blitt muslim, er det ikke krav om navneforandring, men et krav om at navnet ikke er anti-islamsk, f.eks. Farao, Odin, Thor og lignende.

Mange velger et muslimsk-klinkende ekstra navn (Ali, Aminah, Mariam, Omar, Bilal, Abdullah osv), som gjør det lettere å presentere seg i muslimske miljø, men formelt beholder fortsatt tidligere navn (dvs. foretar ingen offisiell navneforandring).

Et ekstra tilvalgsnavn markerer din personlige inngang til Islam, og gir samtidig mulighet for å knytte islamsk historie/karakter (i form av en personlighet eller egenskap man holder ekstra meget av), til din person.

Det er ingen krav (eller islamsk tradisjon) for at ektefolk har samme etternavn eller annen navnebeslektning.

3. Certifikat

Hvis du skal reise på pilgrimsreise (Hadj eller umrah) skal du sørge for å bli registreret som muslim hos en muslimsk myndighet, da dette er et krav for å få hadj/umrah-visum. Likeledes forholder det seg hvis du vil inngå et ekteskap. Noen muslimske myndigheter krever et muslim-certifikat hvis det ikke fremgår av det formelle navn at du er muslim.

En muslim-certifikat er et stykke papir som erklærer at du er muslim, underskrevet av en kjent islamsk myndighet (moske, organisasjon, ambassade o.l.) og ytterligere underskrevet av to muslimske vitner.

Etter at du er blitt muslim

Du bør nå målrettet arbeide på å følge alle islams leveregler (kodeks) og prinsipper, og holde deg fra enhver form for avgudsdyrkelse, og avholde deg fra enhver uanstendig og umoralsk oppførsel. Du skal ta avstand fra urett og urettferdighet, og tilskynde deg selv og alle andre til det gode. En slik avvisning av det onde og higen mot rettferdighet er en ting som følger av trosbekjennelsen: La ilaha illa-Allah – Der er ingen gud utenom Allah.

Allah sier i den Hellige Koran:

«Den som avviser det onde og tror på Allah, han har grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter…” (Koranen 2:257)

Vi skal være oppmerksomme på, at når vi erklærer fra våre hjerter at «det er ingen som fortjener tilbedelse utenom Allah», så innebærer det at vi gir vår kjærlighet, hengivelse, tro og lydighet til reglene i den islamske lov, som er juridisk bindende for enhver muslim. Det er avledet fra «det er ingen som fortjener tilbedelse utenom Allah” å elske for Allahs skyld og å avvise for Allahs skyld.

Du bør sette deg inn i dine plikter overfor Gud, medmennesker og deg selv. Du bør være en god ambassadør for Islam overfor ikke-troende og nekte å la deg påvirke av dem i de saker hvor Islam har en annen holdning, både i verdslige og religiøse henseender.

Dine forpliktelser overfor dine foreldre står ved makt selvom de kanskje ikke er muslimer. Du har plikt til å adlyde dem og passe dem. Kun i de tilfeller hvor de ber deg gå mot Islams tro og leveregler har du rett til ulydighet.

Å lære å tilbe Gud etter Profetens (fvmh) praksis, å lære og forstå pliktene overfor Gud, dine medmennesker, familie, deg selv og resten av Guds skaperverk, kommer ikke fra den ene dag til den andre. Profeten (fvmh) oppfordret oss til å starte med det overkommelige som vi kan makte å fastholde; og deretter øke det gradvis. Start med å realisere de største og viktigste ting, og la oppnåelse av høyere og høyere standard for din Islam være ditt livsmål – inshAllah (om Gud vil).

Det blir viktig for deg å finne godt selskap. Et selskap som utvikler din Islam, verner deg mot baktalelse, sladder og dårlig oppførsel, og styrker din etikk, moral og sist men ikke minst styrker ditt forhold til Allah. Husk at trosbekjennelsen er et løfte til Gud som aldri mer må brytes.

Vi erkjenner som muslimer at vi som mennesker er utilstrekkelige, svake og begår feil; og at vi har behov for Allahs veiledning og barmhjertighet. Den som Allah holder av, er den som innrømmer sine feil, angrer over dem innerlig og hele tiden prøver å unngå dem. Vi erkjenner at den som har suksess på Dommedagen i sannhet er den som har hatt suksess i livet, og at den som er taper på Dommedagen i sannhet er taper i livet.

Du har som muslim en viktig misjon i livet: Å være Allahs stedfortreder (khalif) på jorden – og Allah er den Barmhjertige, Perfekte og den Høyeste.

Vi slutter med en ydmyk bønn til Allah om at Han må rense hjertene og sjelene hos dem som oppriktig søker sannheten, og at Han må gjøre veien for dem lett, og velsigne dem og velsigne alle de troende.

Âmîn

Elementer av artikelen er tatt fra «How to become a muslim», opprinnelig utarbeidet og uygitt av Cooperative Office for Call and Guidance, Riyadh.

Kilde : www.islam.dk