Islamic Cultural Centre Norway (ICC) har i over lengre periode vært bekymret for Islamsk Råd Norges (IRN) manglende fokus på dialog og unødvendig konfronterende retning, både internt og eksternt. Vi vurderer det dithen at IRN ikke kan ivareta sin rolle som paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. Dette anser vi som svært uheldig da det aldri har vært viktigere med en sterk paraplyorganisasjon.

Formål til IRN
ICC var med på å etablere IRN i 1993, og har gjennom årene bidratt med enormt mye arbeid og ressurser for å bygge opp en troverdig paraplyorganisasjon. I følge §2 i vedtektene, skal IRN:

  1. Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
  2. Fremme samhold blant muslimer i Norge og ivareta medlemsorganisasjonenes rettigheter og interesser.
  3. Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdi

 

Dialog er fraværende
Vi ser i dag et IRN frontet av en generalsekretær hvis konfronterende og autoritære lederstilen er stadig voksende. I en organisasjon som skal samle og forene, har han skapt avstand og splittelse. I en organisasjon som skal fremme dialog og toleranse, har under hans ledelse fremmet splid. Hans lederstil gjør han ikke mottakelig for kritikk, og dessverre ser vi at resten av ledelsen (styret) er fraværende, og ser ikke ut til å verken erkjenne problemene eller mangler vilje eller evne til å gjøre noe med dem.

ICC som megler
I over et halvt år har sentrale personer og imamen i ICC vært tungt inne i meglerrollen og i samtaler med ledelsen i IRN for å finne en minnelig løsning, men samtalene har strandet gang på gang. Vi har forsøkt å få til en retningsendring for å bevare det IRN som skulle være representativ og en tillitsfull samarbeidspartner, et IRN som vi kunne støtte helhjertet. Viktige samfunnsaktører, samarbeidspartnere og media har i siste månedene tatt direkte kontakt med trossamfunnene i ulike saker, fremfor å gå igjennom IRN. IRN som sådan har derfor lidd av omdømmetap og det er derfor ubegripelig hvordan ledelsen kan bli sittende under slike tilstander.

Når en enkeltperson blir større enn en hel organisasjon
Alle steiner har blitt snudd for å finne en løsning som holder organisasjonen samlet. En utmelding har gjennom hele prosessen kun blitt vurdert som en siste utvei. Dessverre vurderes utmelding nå som den eneste utvei.

Det er derfor vi med et tungt hjerte må konstatere at ICC ikke lenger kan la seg representere med en ledelse i IRN som kun ønsker konfrontasjon. IRN er dessverre ikke lenger en representativ paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn lenger.
Når en enkeltperson blir større og helligere enn en hel organisasjon, og når organisasjonen selv ikke følger sitt eget formål, kan vi dessverre ikke lenger forsvare vårt medlemskap i IRN. Det er viktig å presisere at vi fortsatt har et godt forhold og samarbeid med andre moskeer, uavhengig av deres ståsted i denne saken.
Utmelding
ICC har nå informert styret i IRN om at vi har enstemmig besluttet å melde ICC ut av IRN. Vi har ikke lenger tro på at organisasjonen er skikket til det samfunnsansvaret den har hatt og vi vil derfor søke andre metoder for å gjenopprette dette viktige arbeidet.

 

Oppfordring
Vi ber alle muslimer gjøre dua i den vanskelige tiden vi går gjennom. Dette er en tøff beslutning, dog nødvendig beslutning. Vi har vist toleranse, sabr, og tålmodighet over en lang periode. Vi har i en lengre periode forsøkt med alle tilgjengelige kanaler å få IRN tilbake på dialogens vei slik at IRN kunne igjen være samlende og forsonende. Men dessverre har ledelsen i IRN valgt å tviholde sin konfronterende retning. Utmelding ble derfor et faktum nå, først og fremst fordi vi ønsker at våre barn skal vokse opp i et harmonisk samfunn, der våre barn er en del av dette samfunnet, og ikke de som motarbeider dette samfunnet. Islams lære er ikke bygget på konfrontasjon, men toleranse, dialog og godt samarbeid med det samfunnet man lever i.